Regulamin

Regulamin serwisu www.smyczomat.pl

§ 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego produktów poligraficznych tworzonych na zamówienie (zwanych dalej: „Produktami”), a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.
Serwis internetowy prowadzony jest pod adresem: www.smyczomat.pl przez firmę: Allers grupa sp. z o.o. ul.Torowa 3N, 30-435 Kraków POLAND, (zwanego dalej: „Sprzedawcą” lub „Usługodawcą”), który jest właścicielem serwisu internetowego smyczomat.pl (zwanego dalej: „Serwisem” lub „Sklepem”), a także jego Administratorem.
Szczegółowe dane Sprzedawcy: Nazwa firmy: Allers Grupa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , siedziba: ul.Torowa 3N, 30-435 Kraków POLAND, NIP 6832088155 , REGON 363438287, zarejestrowany w KRS pod numerem 0000595797, tel. +48 124140030.
Produkty sprzedawane są przez Sprzedawcę zarówno osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, jak również osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą kupującym od Sprzedawcy Produkty dla celów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (zwanym dalej: „Konsumentami”), jak również pozostałym podmiotom, to jest osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i dokonującym zakupu od Sprzedawcy Produktu na cele związane bezpośrednio z tą działalnością gospodarczą lub zawodową, osobom prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. Zarówno Konsumenci, jak również pozostałe podmioty dokonujące zakupów w Sklepie internetowym https://smyczomat.pl/ zwane są dalej w treści niniejszego Regulaminu „Kupującymi”.

§ 2 Zawarcie umowy
Zawarcie umowy następuje w momencie otrzymania przez Zamawiającego drogą elektroniczną pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. W tym momencie powstaje również zobowiązanie finansowe Zamawiającego wobec sprzedawcy z tytułu realizacji zamówienia.
W trakcie składania zamówienia lub niezwłocznie po złożeniu, Zamawiający przesyła projekt w taki sposób i w postaci takich plików, jak to określa umieszczona na stronie portalu Specyfikacja.
Sprzedawca ma prawo do potwierdzenia przyjęcia zamówienia dopiero po otrzymaniu pliku z projektem od Zamawiającego i/lub dokonania płatności, jeśli wskazuje na to wybrana w zamówieniu forma płatności.
W przypadku niezgodności projektu Zamawiającego z określonymi w Specyfikacji parametrami technicznymi, np. przesłanie projektu niepełnego, na złem makiecie , przesłania plików w innym formacie niż dopuszczony w specyfikacji, Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie w wiadomości przesłanej przez e-mail, co nastąpi po weryfikacji plików przez dział graficzny sprzedawcy. Jeśli poprawa plików jest możliwa przez sprzedawcę (do oceny sprzedawcy), w w/w wiadomości zostanie również przesłana informacja o możliwości skorzystania z tej usługi odpłatnie. Wysokość stawek za wszystkie prace przygotowawcze będzie również podana w w/w emailu.
sprzedawca ma prawo odstąpić od wykonania umowy, jeżeli:
a) Zamawiający dostarczy projekt w innej wersji, niż określa to Specyfikacja.
b) projekt dostarczony przez Zamawiającego posiada wady technologiczne, lub jest przygotowany niezgodnie z technicznymi wytycznymi w Specyfikacji.
c) plik projektu jest uszkodzony lub zawirusowany.
d) projekt zostanie dostarczony później niż w 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
f) plik nie zostanie dostarczony w terminie
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy najpóźniej w ciągu 4 godzin roboczych, liczonych kolejno w zakresie od godz. 8.00 rano do 16.00 po południu każdego dnia roboczego, od momentu otrzymania od sprzedawcy wiadomości potwierdzającej rozpoczęcie realizacji zamówienia. De facto jest to moment wysłania wiadomości email przez sprzedawcę do Zamawiającego z informacją o poprawnej weryfikacji plików do zlecenia (jednocześnie status zamówienia klienta zostanie zmieniony) .
Wszelkie ustalenia handlowe i techniczne wymagają dla swej ważności drogi pisemnej

§3. Realizacja zamówień. Terminy realizacji.
W przypadku żądania przez Zamawiającego przerwania realizacji zamówienia na dowolnym etapie produkcji, po upływie terminu odstąpienia od umowy, podanego w §2 , Zamawiający pokrywa wszelkie koszty sprzedawcy związane z realizacją zamówienia do momentu przerwania realizacji, w tym przygotowania matryc, pracy grafika, pracy maszyn i wykorzystanych surowców, nie wyższe jednak niż 100% wartości zamówienia. Rozliczenie następuje wtedy na podstawie wystawionej przez sprzedawcę faktury VAT, płatnej w ciągu 7 dni od daty wystawienia.
Czas realizacji zlecenia, jest to liczba dni roboczych liczonych począwszy od dnia dostarczenia przez Zamawiającego nieuszkodzonych plików, do dnia przekazania towaru przez sprzedawcę dla przewoźnika. Dla wyliczeń daty przekazania towaru dla przewoźnika, dzień dostarczenia plików przez Zamawiającego do sprzedawcy przyjmowany jest jako dzień zerowy. (zmiana statusu na "W produkcji")
W przypadku, gdy projekt nie spełnia wymagań specyfikacji lub wymaga wykonania dodatkowych prac przygotowawczych, sprzedawca zgodnie z § 2 poinformuje Zlecającego o tym drogą mailową lu telefonicznie. Z dniem przesłania informacji do Zamawiającego, czas realizacji zostanie wstrzymany a jego wznowienie nastąpi w dniu otrzymania od klienta poprawnych plików.

§ 4 Wzorzec produktu i wzorce kolorystyczne.
a) Na życzenie Zamawiającego sprzedawca może dokonać przed realizacją zlecenia próbny produkt. Stawka za wykonanie próbnego produktu to 100zł netto.
Koszt przesyłki "wzorzec" do Zamawiającego ponosi Zamawiający.
b) Zamówienie "wzorca" powoduje automatyczne zatrzymanie biegu terminu realizacji do momentu pisemnego zaakceptowania "wzorzec" przez Zamawiającego.
c) W przypadku, gdy Zamawiający wymaga wydruku zgodnego z posiadanym wzorcem kolorystycznym, zobowiązany jest on dostarczyć go do Sprzedawcy nie później, niż przed rozpoczęciem procesu realizacji zlecenia. Jednocześnie w chwili złożenia zamówienia, Zlecający zobowiązany jest taką informację zamieścić w uwagach do zlecenia. W przypadku wymogu druku zgodnie z wzorcem, bieg terminu realizacji zostaje zatrzymany do czasu otrzymania przez sprzedawcę właściwego wzorca.
d) Po otrzymaniu wzorca kolorystycznego, sprzedawca w przeciągu 1-2 dni roboczych, wydrukuje i wyśle do akceptacji Zamawiającego "wzorca", którego koszty zostaną dopisane do faktury sprzedaży wystawionej przy realizacji zlecenia. Jednocześnie zgodnie z pkt b), zostanie wstrzymany proces realizacji zlecenia. Po otrzymaniu przez sprzedawcę zaakceptowanego pisemnie przez Zamawiającego "wzorca", staje się on jedynym wiarygodnym wzorcem do wydruku, który jako jedyny, może stać się podstawą do ewentualnych reklamacji jakościowych (kolorystycznych) danej pracy. W przypadku gdy "wzorca" nie spełnia oczekiwań Zamawiającego co do kolorystyki wydruku, Zamawiający ma prawo do rezygnacji ze zlecenia. Jeśli Zamawiający nie zaakceptuje przesłanej "wzorca" w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia dostarczenia przyjmuje się, że zrezygnował z realizacji zlecenia. W wypadku rezygnacji ze zlecenia, sprzedawca w dniu rezygnacji wystawi i wyśle pocztą do Zamawiającego fakturę VAT w kwocie odpowiadającej wartości wydruku "wzorca" zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu a Zamawiający zobowiązany jest opłacić ją w ciągu 7 dni od dnia wystawienia.
e) W przypadku wznowienia wykonywanych prac, które były wcześniej realizowane poprzez sprzedawcę, ze względów technologicznych (różne partie materiałów), nie gwarantujemy 100% powtarzalności kolorystycznej dla wszystkich produktów. W celu osiągnięcia maksymalnie powtarzalnego wydruku dla produktów wymagana jest realizacja zlecenia zgodnie z pkt d) (dostarczenie przez Zamawiającego wzorca kolorystycznego). Zgodnie z zapisami pkt d), jedynie zaakceptowany "wzorzec" jest w takim wypadku wiarygodnym wzorcem do wydruku i podstawą do ewentualnej reklamacji. W przypadku braku dostarczenia wzorca, ewentualna rozbieżność kolorystyczna pomiędzy pracą wydrukowana wcześniej a pracą bieżącą, nie może być powodem do reklamacji ze względu na kolorystykę.
Czas realizacji określony jest dla poszczególnych typów produktów w tabeli i nie uwzględnia czasu dostawy przez przewoźnika. Czas dostarczenia towaru przez przewoźnika od Sprzedającego do Zamawiającego wynosi 1 dzień roboczy, jednak jest on niezależny od pracy Sprzedawcy i w wyjątkowych sytuacjach może ulec wydłużeniu.
W przypadku złożenia zamówienia produktu, który nie znajduje się w ofercie, czas realizacji zostanie określony indywidualnie.
W dniu wysyłki (przekazania przez sprzedawcę towaru dla przewoźnika), sprzedawca prześle Zamawiającemu pisemną informację o nadaniu przesyłki oraz numerze listu przewozowego.
Maksymalny termin realizacji zamówienia, w przypadku jednoczesnego zamówienia kilku produktów, jest dopasowany do produktu o najdłuższym terminie realizacji.
Wszystkie przesyłki, dostarczane za pośrednictwem kuriera, są ubezpieczone.

§5 Płatności
W chwili wysłania przez Zamawiającego zamówienia i potwierdzenia jego realizacji przez sprzedawcę powstaje zobowiązanie finansowe z tytułu jego realizacji.
Sprzedaż dokumentowana jest fakturą VAT lub paragonem fiskalnym (decyzja należy do Zamawiającego).
Akceptowane są następujące formy płatności:
- pobranie (jeśli kwota zamówienia brutto nie przekracza 5000zł), gdzie koszt pobrania przeniesiony jest na Zamawiającego
- przedpłata na konto w wysokości 100% wartości zamówienia
- płatność online przez system dotpay.pl

§ 6 Prywatność i bezpieczeństwo
1.Sprzedawca jest świadomy, że ochrona danych osobowych Kupującego jest sprawą priorytetową. Sprzedawca zobowiązuje się do postępowania zgodnie z wewnętrznymi procedurami gwarantującymi poufność, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
2.Sprzedawca oświadcza, że nie będzie udostępniać danych osobowych Kupującego (za wyjątkiem przypadków opisanym w ust. 3 niniejszego paragrafu ) do celów innych niż związanych z realizacją zamówień zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 8) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2002.101.926)
3.Dane osobowe i adresowe uzyskane od Kupującego są przechowywane w bezpiecznym miejscu na serwerze. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikowania, a także do żądania ich usunięcia. Dane wprowadzone przez Kupującego przy tworzeniu konta w serwisie https://smyczomat.pl/ można zmienić zgłaszając pisemną prośbę na adres [email protected]
Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
Szczegółowe informacje związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w dostępnym na stronach Sklepu dokumencie pod nazwą: Polityka prywatności.

§ 7 Własność intelektualna
Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep internetowy Sprzedawcy, to jest: https://smyczomat.pl/, stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu smyczomat.pl oraz treści w nim zawartych należą do firmy Allers Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu smyczomat.pl. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony smyczomat.pl bez zgody właściciela jest zabronione. Złamanie powyższych przepisów będzie ścigane w drodze postępowania sądowego.

§ 8 Reklamacje
Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą zostać zaprotokołowane najpóźniej w momencie odbioru towarów z udziałem przedstawiciela firmy kurierskiej.
Reklamacje dotyczące jakości lub ilości dostarczonych produktów mogą być zgłaszane na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od daty ich odbioru. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.
Uzasadnione reklamacje jakościowe będą rozpatrywane tylko w przypadku, jeśli do dyspozycji drukarni pozostaje cała dostarczona partia.
Reklamacje ilościowe, dotyczące odchyleń +/- 5% wielkości partii zamówionego towaru nie będą uwzględniane.
W przypadku uzasadnionych reklamacji ilościowych lub jakościowych sprzedawca ma obowiązek dostarczenia nowej lub uzupełnienia starej partii towaru na własny koszt w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia przez Zamawiającego pisma reklamacyjnego wraz z dowodami.
Allers Grupa sp zoo nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z winy przewoźnika. Sprzedający gwarantuje wysyłkę w ustalonym terminie i ta data jest wiążąca dla obu stron.


§ 9 Zwroty

Klient ma prawo do zworu towaru, jezeli został on zamówiony bed indywidualnego znakowania. Termin na dokoanie zwortu to 14dni od otrzyamnia towaru. Zwrot odbywa się na koszt zamawiającego. Po otrzyamniu zwwortu i weryfikacji zawartości AllersGrupa sp zoo ma 7 dni na zwrot wpłaconych pieniędzy na poczet zwróconego zamówirnia na podany numer rachunku.


§ 10 Postanowienia końcowe
Poprzez złożenie zamówienia na stronie smyczomat.pl Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia do celów realizacji zamówienia i prowadzenia korespondencji handlowej. Dane Klienta, wprowadzone do bazy za pośrednictwem portalu smyczomat.pl nie będą nigdy udostępniane osobom trzecim. Jednocześnie Zamawiający zaświadcza, że zapoznał się z Polityką prywatności i w pełni akceptuje jej zapisy.
We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego.
Oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie także prawo do zmian cen lub nie zrealizowania zamówienia jeśli cena jest wynikiem pomyłki lub godzi w interesy firmy. Każdorazowo w tego typu sytuacjach, jak również o zmianach cen Klienci są powiadamiani telefonicznie i/lub mailowo, mając możliwość rezygnacji z zamówionego towaru.